Qeep

Categories
Cases

HusCompagniet II

Urealistisk mål: At opnå 40% fejlfrie afleveringer på huse efter 12 måneder

Resultat:  300% forbedring på 9 måneder

Løsning: Målsætning, strategisk prioritering og eksekvering af Best Practice

Udfordringen:

HusCompagniet er kendt for at have en høj kvalitet i husene de afleverer. De lægger vægt på at husene skal være ens i kvalitet, hvilket har betydet at de altid scorer højt i kundetilfredshed. For at kunne opretholde denne kultur udforsker HusCompagniet derfor altid måder, hvorpå de kan forbedre sig.

HusCompagniets huse færdiggøres altid som aftalt. Dette betyder dog at en del huse færdiggøres endeligt, som aftalt, efter at kunderne er indflyttet. Man leverer altså som lovet og aftalt, men man har til opgave at afslutte arbejde, efter at huset nu er beboet og efter at nye huse parallelt er igangsat. HusCompagniet besluttede derfor i 2020 at øge antallet af fejlfrie afleveringer, med formålet at øge kundernes tilfredshed yderligere, sikre aflastning af byggelederne, samt forbedre økonomien på projekterne.

For at løse opgaven involverede HusCompagniet konsulenthuset Qeep. Step 1. for Qeep blev at involvere en stor del af HC byggeledere til at opsætte klare ambitioner for afleveringerne, for derefter at kunne finde de processer og adfærdsmønstre som skulle justeres. Målsætningerne der blev opsat var følgende:

•       40% af alle huse afleveres fejlfrit i 2021

•       70% af alle huse afleveres med maksimalt 1-5 fejl

•       90% af alle fejl (ved aflevering) er udbedret efter 4 uger

 

Forløb:

Fordi man i HusCompagniet gerne vil kunne stå stærkt på kvalitet skulle målsætningen tilsvarende være ambitiøs. Man kom frem til, at man inden for to år skulle opnå at 40% af alle afleveringer er fejlfri.

For at kunne nå det ambitiøse mål, krævede det først og fremmest en analyse for at finde frem til en “Best Practice”. Der blev derfor lavet interviews med 20 byggeledere for at undersøge deres adfærd ved afleveringer, og om de arbejdede ud fra at deres huse skulle være fejlfrie ved første aflevering.

Ved at kigge nærmere på svarerne fra gruppen kunne man se bestemte mønstre. De byggeledere der havde en høj grad af struktur samt en proaktiv tilgang, opnåede fejlfrihed oftere end resten. Efter analysen blev der igangsæt en designproces for ”Best Practice”:


Fra analyseprocessen blev der defineret 3 kritiske faktorer til flere fejlfrie afleveringer.

1)      Fokus på grønne huse

Qeep fik sammen med byggelederne opdelt  husene i tre kategorier; røde, gule og grønne huse ud fra kompleksiteten i huset og hvor svært det var at aflevere fejlfrit.


Ved at kigge nærmere på de forskellige kategorier kunne man se, at selvom der var langt flere grønne huse end røde huse, blev der alligevel brugt langt mere tid på de røde. Hvis bare lidt mere tid blev allokeret til de grønne huse, kunne mange flere af dem blive fejlfrie afleveringer. Det handlede om at plukke de lavthængende frugter!

2)      Byggeledere foretager tidlig fejlsøgning via faser

For at lave den mest effektive fejlsøgning blev byggeprocessen inddelt i faser, hvor man kunne lave checklister til hver fase.


Udover inddelingen i faser blev der også skabt en meget specifik rækkefølge for de forskellige opgaver, da man herved kunne undgå langt flere skader. For eksempel var det vigtigt at aflevering startede så snart når køkkenmontage var færdig, da man så mange skader her.

3)      Alle følger fælles definition på begreberne “fejlfri” og “aflevering”

Et problem der også blev tydelig var, at der herskede personlige definitioner af fejlfri og aflevering. Det var derfor essentielt at lave en definitionsafklaring af især de to begreber ”For-aflevering” og ”Endelig aflevering”.

Gammel vane:

·         Man brugte alt for meget tid på de huse, som alligevel ikke kunne undgå at have fejl ved aflevering

·         Der var forskellige practices hos de forskellige byggeledere

·         Der var en attitude blandt visse byggeledere, at fejl lige så godt kunne udbedres efter aflevering,

Ny adfærd:

·         Prioritering af grønne huse

·         En klar proaktiv fejlfinding på baggrund af fase inddeling og proces, hvor byggelederne beholder kontrollen helt indtil afleveringen

·         En stærk motivation til at opnå fejlfrie afleveringer ved definerede målsætninger og tracking af resultater  

Resultatet:

Fra november 2020 til August 2021 forbedrede man antal huse afleveret fejlfrit med 300%

Som følge af flere fejlfrie afleveringer sparer HusCompagniet betydeligt på serviceomkostninger, og kan samtidig give en endnu bedre kundeoplevelse ved nøgleafleveringen.

Categories
Cases

HusCompagniet

Urealistisk mål: Gå fra 1500 til at sælge 2000 huse 

Resultat:  Fuldførelse af målsætning efter to år

Løsning: Klare mål, ejerskab og ansvar for eksekvering på alle niveauer


Udfordringen

HusCompagniet er en stor succes på det danske marked. HusCompagniet er Danmarks største producent af en familiehuse, med tilfredse kunder, et vidt forgrenet afdelingsnet og branchens måske dygtigste sælgere. Alligevel vurderede ledelsen tilbage i start 2019, at der stadigt var et uudnyttet salgspotentiale som de manglede at eksekvere på.
De enkelte HusCompagniet afdelinger arbejdede med udgangspunkt i lokalt tilpassede salgsprocesser. Processer der var udviklet af og forankret hos de lokale Afdelingsdirektører. Direktører der tog udgangspunkt i deres erfaring hos HusCompagniet, hvor de fleste tidligere havde været sælger og senere salgschef. Der var således kun i meget begrænset omfang en strømlinet salgsproces for hele HusCompagniet, der var baseret på Best Practice.
I et marked, hvor kunderne har meget forskellige ønsker og behov ønskede HusCompagniet at transformere sælgeradfærden, for bedre at matche kundernes fremtidige ønsker og behov.
Opgaven var i første omgang at skabe en fælles national salgsambition i salgsledelsen på tværs af lokationer og afdelinger. For derefter med udgangspunkt i ambitionen at fastlægge den overordnede vej, som alle afdelinger skulle følge i jagten mod målet. Et mål som HusCompagniet aldrig tidligere havde kunne eksekvere på. Slutteligt skulle de enkelte sælgere lokalt involveres i realiseringen af ambitionen.

Forløbet

Samtlige salgschefer blev samlet til en workshop, hvor de blev udfordret på: ”Hvad burde en virksomhed som HusCompagniet, med dennes markedsposition, geografisk repræsentation, veludviklede processer og ikke mindst Danmarks bedste sælgere, kunne opnå”. Resultatet blev et ”urealistisk” mål om at sælge 2000 huse. Et tal, der ville være inspirerende for alle i organisationen. Men som krævede en ny tilgang til måden HusCompagniet solgte i markedet.
Ikke nok med at der blev fastlagt et ambitiøst mål om at sælge 2000 huse, så skulle de enkelte salgschefer også tage individuel stilling til, hvad deres afdeling skulle bidrage med i 2019 for at påbegynde rejsen mod de 2000 huse. På samme måde skulle den enkelte sælger efterfølgende tage stilling til, hvilke af de besluttede afdelingsmål vedkommende ville bidrage til at opnå. Dertil skulle de enkelte salgschefer og sælgere identificere hvilke forhold de individuelt oplevede som kritiske for at nå disse mål, og slutteligt, hvilke aktiviteter der skulle sikre at de kritiske faktorer blev adresseret, så målet blev opnået.

Gammel vane

De enkelte salgschefer og deres team af sælgere blev traditionelt vurderet ud fra deres evne til at levere et antal salg, der matchede afdelingernes tegne og produktionskapacitet, samt det budgetterede dækningsbidrag. Hvordan dette skete, var mindre væsentligt – ”Hvis man leverede på de opsatte mål, blev man ladt i fred”.
HusCompagniet havde ikke et samlet salgsteam men et fragmenteret team af sælgere, der ikke mindst grundet HusCompagniets stærke koncept og markedsposition lykkedes med de opsatte mål, og derfor blev ladt i fred. I fred til at udvikle en personafhængig salgsapproach. Hvad der fungerede i én salgsafdeling, forblev en ”hemmelighed” i denne afdeling. Der var en opfattelse af, at man ikke kunne lære af hinanden på tværs af afdelingerne, og kun i mindre grad indenfor afdelingen. Hver sælger var optaget af eget resultat.

Ny adfærd

Gennem involvering og coaching af sælgerne i de enkelte afdelinger skabte projektet en interesse for, og vilje til, at udvikle salgskoncepter og dele Best Practice for salget på tværs af hele HuscCompagniets salgsorganisation såsom:

 • Øget forberedelsestid før ”første gangs møder” sikrede en højere hitrate end de øvrige kontorer

 • Teknikker til at acceptere ikke at få tegninger udleveret før underskrift

 • Undgåelse af at præsentere priser i de indledende trin i salgsprocessen

En af løsningerne blev en opdeling af kundeemnerne i tre kategorier, afhængig af hvor kunden var i købsprocessen. Derved sikrede HusCompagniet, at alle kundeemnerne fik en service, der svarede til deres forventninger og samtidigt muliggjorde en optimering af sælgernes ressourcer


Udover at processen med sælgere og salgschefer om at udvikle nye salgsprocesser, formåede projektet via personlig coaching at fremme mod og vilje hos den enkelte salgschef og sælger til at sætte ambitiøse mål for sig selv og for teamet. Dette ud fra Qeeps tese om at eksekvering i højere grad drives af specifikke aftaler mellem leder og medarbejder, samt kolleger imellem, end ved brug af ledelsesret og kontrol.

I alle dele af salgsorganisationen er ledercoaching og ugentlige resultatmøder blevet en integreret del af HusCompagniets salgsarbejde. Dette har øget den enkelte medarbejders personlige ansvarlighed og styring efter resultater frem for aktiviteter. Dialogen mellem salgschefen og sælgeren er ligeledes blevet gjort datadreven, faktabaseret og konkret.

Resultatet

Resultaterne af projektet med salgsorganisationen hos HusCompagniet kan sammenfattes i:

 • Løftet salg i Q1 2019 med 25% over 2018

 • Øget salg samlet med 11% i 2019  

 • Transformation til øget kundecentrisme

I processen mod at realisere ”Tour de 2000,” lykkedes man at etablere:

 • Klare mål, ejerskab og ansvar på alle niveauer

 • Sammenhæng i mål og planer, såvel inden for de enkelte salgsteams, som i forhold til den fælles salgsorganisation

 • Et nyt fælles sprog og bevidsthed om metoden for planlægning og realisering af Tour de 2000

 • Hurtigere beslutningstagen gennem direkte dialog og afklaring

 • En fælles proces og tilhørende ledelsesadfærd for styring af eksekvering


Virksomheden

HusCompagniet hjælper hvert år 1.600 danske familier med at bygge drømmehuset

Ikke to familier er ens. Derfor skal huse heller ikke være det. HusCompagniet bygger individuelle huse, som passer til kunden, kundens familieliv og budget. De er med kunden hele vejen – Lige fra idé til overtagelse, så kunden kommer trygt i hus.

Med 1.600 danske drømmehuse er HusCompagniet nordens største husbygger. Kunders hjem bliver bygget på et fundament af mere end 40 års erfaring. HusCompagniet har 16 lokale kontorer med showrooms, 10 udstillingsbyer og over 50 forskellige udstillingshuse fordelt rundt i Danmark.

HusCompagniet er ejet af nordens største kapitalfond, EQT, der har mere end 20 års erfaring. Bag EQT står en lang række danske pensionsselskaber og virksomheder.

Categories
Cases

Our Case bookbrands.png

Our Cases

Since our establishment in DK in 2002, Qeep has worked with some of the leading companies within their fields on a variety of different tasks. Have a look at our Case book!

Categories
Cases Perfomance Management

SEAS

 

 Unrealistic Goals: Land 40,000 new customers, win back 95% of co-operative owners, and generate energy savings of 39 Gwh – all in 2013 

Outcome: 100% achievement of the goals 

Solution: Performance Culture Program 


SEAS.png

data-animation-override>
Personally, the process has given me much greater insight into our intermediate targets and goals. It has been very informative to learn which tasks my colleagues are responsible for, and this has made it much easier for us to provide help and support across the department. We have a stronger team spirit and are more cohesive
— Employee at SEAS-NVE

 The Challenge

The Danish energy market had been regulated by the state for decades. Customers couldn’t change providers, which meant that the main objective for providers in the market was to service existing customers, who were often co-operative owners. 

In recent years, the market has undergone extreme deregulation. Operating in this reality provides SEAS-NVE Private (SEPR) the opportunity to expand its business beyond its traditional geographic area. 

To seize this opportunity, SEAS needed to transform a service culture steeped in tradition into a committed and progressive sales and consulting culture. In 2012, the company set the goals of growth in customers, customer satisfaction and energy savings through consulting and partnerships. 

The Process

We brought all SEPR employees together and involved them in the process of setting extremely ambitious goals for 2013. Each employee also determined what they personally needed to focus on to achieve these goals. 

Everyone agreed that these results could only be achieved with new thinking and by freeing themselves from the old “SEAS paradigms”. The department’s established leadership style was examined and challenged, while the ability to cooperate across the organisation and within the individual teams became the primary focus. 

The new, unifying agenda was defined as: personal responsibility, prioritisation and focus on results. Weekly follow-up on results-yielding activities became routine on the path to success. 

Old Habits

In the old department structure, the management and employees worked in a reactive culture, where nobody took responsibility and maintenance was prioritised above results. Employees didn’t know what management expected of them. They didn’t know which goals had been set, which tasks were critical for achieving results and which activities were required. 

In other words, the employees saw no correlation between their daily lives and the message conveyed by management. 

New Behaviour

The goals set by the employees and management in SEPR seemed unrealistic and out of reach. And yet, from the outset, both management and employees approached the project with great enthusiasm and willingness to change. As a result, the project progressed steadily and the goals became more and more realistic. 

Throughout the entire process, the employees have been involved in the formulation of their department’s ambitions through workshops and quarterly meetings. And to ensure progress, everyone keeps tabs on the results at weekly results meetings, where responsibility for target achievement rests solely with each individual employee. 

The new department is now characterised by consistency and the ability to change. Employees demonstrate a strong sense of personal responsibility for their own results, as well as for the department’s and SEAS-NVE’s overall results. With their coaching-oriented and inclusive approach to leadership, SEPR’s management has achieved record-high employee satisfaction ratings. 

The Results

SEPR achieved every goal the company set for itself. 

The Hero

Carsten Fischer, Market Manager, has brought an unrelenting attitude to his operations, providing a breath of fresh air to the entire SEAS-NVE organisation. And he has done so without losing control of his operations. 

Carsten always knew what needed to be done, but now he employs his leadership style to ensure that managers and employees assume responsibility for goals and development. Carsten has given his management team a sense that anything is possible, and SEPR continuously incorporates the changing market conditions into the department’s operations. 

Throughout the entire process, Carsten has delegated but never abdicated. 

The Unrealistic Goal

Why were the goals of 40,000 new customers and 4,000 returning co-operative owners (95%) so unrealistic? Across the industry, 220,000 customers change providers each year. SEAS-NVE is responsible for more than 20% of that activity. 

The results appear even more impressive within the context of the numbers from past years. In 2011, SEAS-NVE moved 6,000 customers, in 2012 this total was 40,000, and this year the company will move 45,000 customers. 

The Organisation

SEAS-NVE provides energy and communications services to 400,000 customers and co-operative owners. SEAS-NVE merges its roots in the co-operative movement with modern corporate management. 

SEPR comprises two teams – Sales and Post Sales (win-back and churn) – with a total staff of ten, including two managers. 

Categories
Cases Perfomance Management

DCC Energy Denmark

Five-fold growth in new customers

Unrealistic Goal: 5,000 new customers in 6 months

Outcome: 100% achievement of the goal

Solution: Performance Culture Program


data-animation-override>
We had a strategy, but we doubted our ability to execute. We heard about the results Qeep had achieved in a similar situation for another company, had a talk with them and initiated the transformation of our company. What we didn’t realize in the beginning was how strongly we were influenced by the old Shell culture. We can see now how that would have been fatal in the long term in an energy market under pressure. My mandate as CEO has grown, my managers have grown as a team, and the company is ready for the energy fight in the Danish market
— Christian Heise, CEO, DCC Energy Denmark

The Challenge

The challenge for DCC was to attract more customers in a recessive energy market – without negatively impacting earnings.

For some time, the company had seen weak and unsatisfactory growth in market share in the Danish energy market. The introduction of gas distribution had not resulted in the desired customer influx.

The Process

Each employee at the company set very ambitious goals. The employees in corporate and private sales, in particular, set extreme goals for growth in new customers and they carefully considered what it would take to achieve them.

Everyone agreed that the results couldn’t be achieved. At least not without new thinking and putting an end to the old “Shell paradigms”.

The managers were challenged to their very cores in terms of leadership style, ability to work cross – organisationally and internal communication. Responsibility, prioritisation and focus on the end result took over the agenda, pushing aside the old Shell culture. Following up on activities that yield results became an integral element in achieving success.

Old Habits

First, it should be nice to go to work; second to that comes results. That was the culture at DCC – with the results to prove it. It was always someone else’s fault if something went wrong; employees subconsciously resisted each other and took a reactive stance to internal and customer-related challenges.

As a result, productivity remained unsatisfactorily low.

New Behaviour

After massive resistance from management in the early stages of the project, every manager now drives the company towards the end goal via weekly or biweekly results meetings. Responsibility for achieving goals now rests solidly with the individual employee. The “impossible” goals are achieved by focusing on the results, something that managers and employees thought to be impossible just nine months earlier. Consistency has become a trademark of top management and innovative thinking combined with process optimisation are part of daily life for the vast majority of employees.

The Results

 • Five-fold increase in the first 6 months:
 • 5,000 new customers in 6 months
 • 5 new sales channels established in the market
 • 5 new products introduced to the customers

And all with earnings on budget for the period.

The Hero

Operations Manager Kirsten Ramsing has always had a good handle on the business, always knowing what needed to be done. In the beginning, she resisted the “rigid results-oriented method which doesn’t suit our business”. But as the process progressed, she embraced the results-oriented method and began coaching her employees to help them achieve results instead of giving them directives. The outcome is “win/win”, in Kirsten’s own words. She is now a better boss, while her employees assume responsibility and profit from the good results.

The two middle managers in marketing and private sales who report to Kirsten have both exceeded their targets for new customers. Together, the three of them have established a fantastic results partnership.

The Unrealistic Goal

For DCC Energy Denmark to grow significantly and gain market share in an energy market under pressure.

To grow from approx. 1,000 new customers in the first half of the year to 5,000 new customers in the second half. The vital result, however, is how the corporate culture at DCC Energy Denmark has transitioned from a reactive energy supplier into an agile, proactive and results-oriented distributor in the energy market.

The Organisation

DCC Energy Denmark has approx. 70 employees and is an energy distribution company seeking growth in the Nordic market. DCC specializes in the distribution of heating fuel, diesel, natural gas and lubricants to private customers and businesses.

DCC Energy Denmark is owned by DCC plc Ireland, which employs approx. 9,500 people.

Categories
Cases Commercial Excellence Perfomance Management

Sterling

Unrealistic Goal: To turn a loss of DKK 800 million into profit

Outcome: Operations became profitable

Solution: Executable Strategy and Performance Management Program


Sterling.png

data-animation-override>
We went from thinking in terms of traditional service and coffee breaks to thinking in terms of commercial efficiency and execution speed. Our employees went from the slowest and least willing to change, to the fastest and most productive in the sector – in 15 months. We went from Team Maersk Air vs. Team Sterling to a unified low-price airline that profitably outperformed all the others in innovation and efficiency
— Stefan Vilner, CCO, Sterling Airlines A/S

The Challenge

In 2005, Sterling Airlines and Maersk Air merged via a new Icelandic owner, while posting a loss of DKK 800 million (€ 105 million)The newly consolidated airline had a total of 1,600 employees – 70% of whom came from Maersk Air. In contrast, nine out of ten members of the management were from Sterling and sought to spread Sterling’s low-price business model to the entire company and make it profitable within 12 months.   

The Process

At a Breakthrough Workshop, the management pledged to make Sterling profitable via the goals they set, which they called 7-9-13 (operating cost per aircraft seat of max. DKK 700 (€ 94) – operating revenue per aircraft seat of min. DKK 900 (€ 120) – min. 13,000 aircraft seats sold per day).

Then, together with Qeep, they developed a design process that involved the company’s middle management. More than 200 middle managers and other staff members identified the critical factors for achieving 7-9-13 and devised solutions to address them.

The middle management received coaching to foster their support for the solutions and to enhance their ability to communicate these solutions to staff. The coaching also included an intensive focus on results leadership to help them achieve the goal.

Old Habits

A variety of old habits had kept them from achieving their goals. Management normally developed plans and was responsible for ensuring implementation. As a result, only about 50% of the plans were actually implemented. Follow-ups took place only once a month, after the financial reports were completed – the logic being that the finance department could not get the numbers ready in time for more frequent follow-ups. The pilots took the stance that “I won’t fly with a Team Maersk/Team Sterling colleague in the seat to my left” (the captain’s seat). Finally, most of the staff believed that success was simply a matter of following the rules and procedures for their positions. Achieving results was the management’s responsibility.

New Behaviour

The pilots overcame their resistance and began to work efficiently in the cockpit with a combination of staff from both companies. And everyone began to focus on results, with “on time performance” and “fuel saving” providing a new sense of solidarity.

The supervising flight attendants assumed responsibility for in-flight sales results. The realization that each extra sandwich sold per departure could contribute an additional DKK 2 million to the bottom line inspired in-flight sales drives, resulting in significant growth in sales. Meanwhile, the extra focus on in-flight sales was perceived by passengers as an improvement in customer service because they felt much better informed about their choices.

Flight attendants, pilots, maintenance, ground staff, management, finance and customer service followed up on all their results on an hourly basis – as well as daily and weekly. They also communicated their results directly to management and to their colleagues. Middle management – instead of the finance department – became the go-to source for “business intelligence” on the status of the company.

The Results

 • Sales increased by 500% in one year
 • Operations became profitable
 • The consolidated company went from an EBIT of DKK -800 million (€ 107 mill). to an EBIT of DKK –(€ 10.7 million) – in 12 months
 • 30% reduction in cost per km flown
 • Sales per passenger increased by +1000%

The Hero

Online Marketing Manager Morten Vilsen came to Sterling from a small travel agency. Morten set out to make Sterling Denmark’s first online airline. By the end of 2006, 86% of all Sterling bookings came from online customers and Sterling had Scandinavia’s largest commercial customer CRM database.   

The Unrealistic Goal

Sterling achieved all three goals; however, the DKK 700 goal for production cost per aircraft seat was reached so late in the year that the company ended the year with a loss of DKK 80 million (€ 10.7 million) on the bottom line.   

The Organisation

The company was founded in 1962 by Ejlif Krogager as a provider of airline services to the package tour operator Tjæreborg. Reestablished in 1993 following bankruptcy, the company was then acquired by the Norwegian shipping company Fred Olsen, which had previously supplied air transport. This incarnation of Sterling was then sold in 2005 to a group of Icelandic investors headed by Palmi Harraldsson via his investment firm Fons Eignahaldsverlag. 

At that time, the Sterling Airways limited partnership company had a fleet of ten Boeing 737-800 aircraft and 600 employees. The company entered into negotiations with A.P. Moller-Maersk on the acquisition of the loss-making Maersk Air. After the takeover of Maersk Air, the company now known as Sterling Airlines A/S had 29 aircraft and 1,600 employees.

In the period 2005-2007, Sterling Airlines A/S underwent a dramatic turnaround.

Categories
Cases Commercial Excellence Perfomance Management

SAS Cargo

Unrealistic Goal: To gain market share

Outcome: 3.8%: increase in market share

Solution: Sales Breakthrough Program – Gain Market Share


data-animation-override>
We now have a finely tuned organization that is much more results oriented. We are much more ambitious about achieving the goals we set for ourselves!
— Rasmus Enderslev, Director of Sales, SAS Cargo

The Challenge

In 2007, SAS Cargo lost market share despite strong growth in the airfreight market.

The Process

At the end of 2007, Qeep and the SAS Cargo management held a series of possibility meetings where they set very ambitious goals for 2008.

Qeep then coached and trained the managers, helping to change the mindset at SAS Cargo in the course of the 52-week process.

Old Habits

At SAS Cargo, staff generally thought their job was to take incoming orders: “The customers call when they have freight that needs transporting.”  Bringing in new customers and meeting demand was considered “someone else’s” job.

New Behaviour

Customer service representatives took responsibility for proactively maintaining contact with their customers. They began to contact customers to ascertain future demands and in the process were able to determine whether competitors were in play. The new activities included keeping tabs on customers, following up on employee performance and taking action on any initiatives necessary to achieve their goals.

The Results

SAS Cargo exceeded its goals for 2008:

 • After one year, sales exceeded budget by 21%
 • Individual sales increased by 58%
 • 3.8% increase in market share

The Hero

Susse – a customer service representative – increased her sales by 234% in three months. Susse became proactive and chose not to give up on customers who used alternative freight solutions. She aimed for 100% share of wallet when it came to her customer’s airfreight. And she succeeded!

The Unrealistic Goal

To turn declining market share into positive growth.

The Organisation

SAS Cargo is an independent company within the SAS Group. Every day, 165 employees provide airfreight services on 1,000 flights throughout Europe and weekly flights to North America and Asia. 

Categories
Cases Commercial Excellence Perfomance Management

Rambøll

Unrealistic Goal: To supply local governments in the Zealand region

Outcome: Sales to all “White Spots”

Solution: Sales Breakthrough


data-animation-override>
The effect of setting goals, assessing and launching initiatives, and addressing critical factors improves our results. Cultivating relations at a high level and involvement across the Ramboll organization became a natural part of the process for achieving success. The cross-organisational collaboration was particularly vital for developing the market. We owe a great thanks to our area managers, to our customers and to Qeep!
— Michael Schad, Director of Marketing, Ramboll

Challenge

The local government sector is an attractive and highly competitive market. Despite targeted efforts, Rambøll had not had much success landing jobs for local governments in the Zealand region, where the Danish capital, Copenhagen, is also located.

The Process

Qeep and Rambøll worked together for nine months to set and achieve a series of goals, which would ultimately lead to increased sales to the local governments in the Zealand region.

The first step was to define the goal. For the sake of visualisation, the attractive local governments were marked in white on a map of Zealand – giving rise to the name of the project “White Spot Warriors”. The team of warriors initially comprised Rambøll’s Director of Marketing, Michael Schad, and seven area managers. They worked to identify a number of critical factors, drew up personal results plans and met once a week at results meetings, where they shared their successes, followed up on execution and evaluated what worked and what didn’t.

Throughout the process, Qeep’s consultants coached the warriors and ensured the project was firmly rooted in the organisation. They also provided training for area managers in areas where their competencies could be given a boost. This process ensured that the area managers worked in a serious and targeted manner to achieve their goals – without losing touch with Ramboll’s original values and corporate culture.

Old Habits

Ramboll had attempted to increase sales to local governments in the Zealand region without much success.

Area managers were highly focused on sales of their own particular product. When in contact with potential customers, they failed to consider the need for Ramboll’s many other services.

New Behaviour

As a result of the process:

The area managers began to understand that they could involve other departments in their sales efforts – and benefit from this. They started out by selling each other – not just themselves. Then, they stepped out of their comfort zones and began to visit the local authorities more often, discovering a definite interest – not only in their own services, but in many of Ramboll’s other services as well. The success snowballed. One successful call leading to a positive and fruitful conversation made the next call that much easier. And so on.

The Results

The outreach activities and cross-organizational collaboration resulted in a successful breakthrough:

 • Ramboll now conducts business with 12 out of 15 local authorities – all new customers
 • More than 10% of company revenue stems from these new customers
 • Most of the area managers increased sales by 40%
 • Three out of seven area managers doubled their revenue

The organisational outcome: Ramboll’s employees are now better at execution and achieving their goals – even after completion of the process with Qeep.

The Hero

Area Manager Michael Vedel experienced fantastic growth during the process!

Prior to the process, he had neither the time nor the resources to approach new customers in the local government sector.

The role of area manager with greater cross-organisational responsibility for accounts and sales was new at Ramboll. Michael took on the task – in addition to his usual operational duties – and performed with flying colours. He generated new business and landed three new local governments in his own area (100% success) via renewed focus, the use of targeted sales activities, increased meeting activity, and interdisciplinary involvement of competencies across the Ramboll organisation.

Michael is an excellent example of the benefits of questioning paradigms and of dropping an “it can’t be done” attitude in favour of an “it works if you focus your efforts” attitude.

The Unrealistic Goal

Qeep challenged the seven area managers to set unrealistic goals. They set the goals of landing new customers in selected local governments and boosting sales across the region by 40%.

The Organisation

Ramboll Denmark is a leading engineer, design and consulting firm, supplying knowledge-based turnkey solutions in construction and design, traffic and infrastructure, environment and water, energy and climate, and industry. The Ramboll Group employs around 10,000 people and operates globally, with 200 offices in 23 countries.

Categories
Cases Perfomance Management

MTH Construction

From project focus to customer focus – sales growth of DKK 700 million

Unrealistic Goal: To establish a commercial organisation and boost revenue significantly

Outcome: Growth in revenue from DKK 2.9 billion to DKK 3.5 billion – in 12 months 

Solution: Executionable Strategy


>
We set out to design a new strategy for profitable growth. Qeep challenged us directly at the very first meeting by asking what we wanted to achieve. They weren’t interested in just writing a strategy report for us, they wanted to ensure execution and help us achieve the agreed result. That was something new! They pushed us hard – but respectfully – and established a relationship that I don’t normally experience with consultants
— Jens Nyhus, COO, MTH Construction

The Challenge

MTH Construction had made several attempts to get their engineers and building contractors to adopt commercial and customer-oriented thinking – and had given up time and again. With the cooling of the construction sector caused by the financial crisis, MTH Construction managed to achieve results by tightening its belt.

Now management wanted to change tactics and give the sales and tender function a boost to achieve a higher hit-rate and profitable revenue growth. The sales function had recently been centralised – in theory. However, in practice, the sales staff were still located in the regional offices and selling locally. National coordination, purchasing criteria segmentation and sales management were insufficient.

The Process

From the outset, Qeep involved both the sales staff and management in the definition of MTH Construction’s commercial breakthrough.

An impartial customer analysis revealed a clear gap between MTH Construction’s view of things and the real life situation. A performance and profile assessment also exposed disparities between the current competency level, the corporate attitude and customer expectations.

The involvement and analysis process identified the need for a new organization that matched the relevant customer segmentation. Meanwhile, a commercial director with experience managing solution sales representatives was appointed.

In phase two, Qeep coached management and new/existing sales staff to help with development and operation of the new function. With the launch of the “win sheet, personal results plan, and weekly results meetings” tools, this process ensured that MTH Construction’s commercial staff executed the planned initiatives, despite in-house resistance encountered by the department. And they achieved their ambitious goal!      

Old Habits

The MTH Construction sales staff believed they were responsible for identifying future projects and ensuring that the company had the opportunity to bid on them. However, responsibility for MTH Construction actually winning the bids rested with the tender function – not the sales department.

The sales staff were also convinced that MTH Construction was well known in the market. According to the sales staff, there was only one reason why the company lost orders – they were too expensive.

Sales to national customers were managed centrally. Thus, when necessary, MTH Construction would bid aggressively on national customers, who also had to respect the fact that they might be too busy locally to bid.

New Behaviour

MTH Construction hired a number of market managers. In the centralized commercial function, they began coordinating key customers at national level. Key customers now received regular visits and their wishes could be implemented in all projects – across the country.

Sales staff members were assigned the title of Customer Managers, with responsibility for project win rates. They were tasked with identifying, prioritizing and coordinating customer contact from the initial meeting to the landing of the order. The customer managers now coordinated all the resources and the next step was to make it easier for customers to choose different strategies. For example, customers could now negotiate directly with MTH Construction – instead of always having to put a project out to tender in order to obtain a good price.

The Results

 • 25% hit-rate – up from 13% the previous year

 • Growth in order intake from 2.9 billion to DKK 3.6 billion in a declining market

The Hero

Sales Manager John Sommer is the type of person who devotes all his energy to achieving what he sets out to do. As a consequence, people around him sometimes had trouble keeping up. When John was appointed head of the customer managers, he took on a huge management task that would take more than just energy to fulfill. John proved that he could get everyone to work as a team without losing sight of the goal. John has learned to pace his energy in order to ensure a high degree of execution among his customer managers. 

The Unrealistic Goal

Growth in profitable sales of DKK 700 million in a declining market

The Organisation

MT Højgaard is one of the leading building and construction companies in the Nordic region. The company collaborates with customers all over Denmark and abroad on projects of all sizes, from small construction projects to large-scale and complex works, infrastructure projects and the installation of foundations for offshore wind turbines.

Categories
Cases Perfomance Management

Hillerød Hospital

Unrealistic Goal: To reverse a budget shortfall and reduce waiting lists

Outcome: Budget deficit turned positive and waiting lists are shorter

Solution: Performance Management Program – Stay on Budget


data-animation-override>
In the beginning, I thought it was really irritating because they were so damned persistent. And they would sometimes interrupt things that were planned in meetings and such. But after a while we could see that it really helped us drive the process. Because as health professionals, we have a tendency to say: The patients come first!
— Annelise Bertelsen, Chief Nurse

The Challenge

In 2005, the OB/GYN department at Hillerød Hospital, located north of Copenhagen, exceeded a budget of DKK 100 million by the enormous sum of DKK 15-18 million. This made it difficult for the department to function smoothly. Thus the challenge: To stay on budget!

The Process

Qeep helped and coached the department management throughout the process. The managers began to set goals and keep close tabs via progress via weekly results meetings.

Old Habits

The patients received proper treatment, but spending exceeded the budget.

New Behaviour

Everyone at the hospital began to view their job as not just to meet the patient needs but to do so within the given budget. Proactive planning and follow-up on expenses for temps, material consumption, occupancy, etc. ensured that the staff assumed responsibility for patient satisfaction and budget compliance.

The Results

 • Budget shortfall of 15% transformed into a profit
 • Staff sick days reduced by 2%
 • Waiting lists reduced by 12%

The Unrealistic Goal

The projected budget shortfall of DKK 15 million made it difficult for the department to function smoothly, leading department management to set a goal of reversing the budget shortfall.

The Organisation

Hillerød Hospital serves 310,000 people in Northern Zealand. The OB/GYN department provides prenatal and birth care, fertility treatments and female pelvic medicine. The department has 283 employees.